Kurs przygotowawczy do matury z historii - poziom rozszerzony

Przygotujemy Cię do matury z historii

Kurs przygotowujący do matury z historii przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać maturę z historii na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas młodszych.

Termin kurs

Kurs prowadzony będzie od października 2013 do kwietnia 2014 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (soboty) po 5 godzin lekcyjnych.

Forma kursy

Kursy maturalny z historii będzie miał urozmaiconą formę, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, praca z materiałami źródłowymi, prace domowe oraz próbne matury.Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. 20 godzin zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Zajęcia prowadzone przez egzaminatorów OKE

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy OKE. Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z historii w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego ( historia polityczna, historia społeczno-gospodarcza oraz historia kultury ze wszystkich epok historycznych: starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX, wiek XX). Uczestnicy kursu doskonalić będą stosowanie  prawidłowej faktografii i terminologii historycznej,  umiejętność pracy z materiałem źródłowym, umiejętność przedstawiania oraz oceniania zjawisk i procesów historycznych w wypowiedzi pisemnej.

Czas trwania
 

Czas trwania: 80 godzin (zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 5 godz.) w tym 20 godzin testów maturalnych.

Miejsce prowadzenia zajęć

Miejsce zajęć: Kraków, ul Loretańska 16
 

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena: 590 zł 

za 80 godzin