Opiekunka dziecięca - Szkoła Policealna Bezpłatna

Nauka trwa 2 lata - 4 semestry w systemie stacjonarnym. 

Kierunek bezpłatny

 

 

Słuchacz zdobędzie wiedzę w tematach:

 1. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 2. Zarys psychologii

 3. Zarys pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

 4. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 5. Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

 6. Język migowy

 7. Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

 8. Teoretyczne podstawy wychowania dziecka

 9. Pielęgnacja dziecka

 10. Wychowanie dziecka

 11. Opieka nad dzieckiem

 12. Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

 13. Podstawy przedsiębiorczości

Cele kształcenia w zawodzie:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;

2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;

3) prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój

psychomotoryczny dziecka;

4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;

5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z kwalifikacji - Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka, słuchacz zdaje w ostatnim /czwartym/ semestrze nauki.

Egzamin obejmuje zgodnie z podstawą programową:

1. Pielęgnowanie dziecka zdrowego

2. Pielęgnowanie dziecka chorego i niepełnosprawnego

3. Wychowanie i edukowanie dziecka

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

Praktyka

...odbywa się w trzecim i czwartym semestrze po dwa tygodnie /po 80 godzin/

Kształcenie praktyczne odbywa się w: pracowniach szkolnych oraz placówkach dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi (żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka).

Rynek pracy

Absolwenci mogą być zatrudnieni : w placówkach dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi (żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, jako nianie w domach prywatnych).
 

 

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/ aby został dopuszczony do egzaminów semestralnych.