Technik informatyk - Szkoła Policealna

Kierunek bezpłatny

Nauka trwa 2 lata, 4 semestry.

Technik informatyk przygotowany do : montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z I kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Egzamin z tej kwalifikacji słuchacz zdaje po drugim semestrze nauki. Egzamin obejmuje :

  1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
  3. Naprawa komputera osobistego

Egzamin z II kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Egzamin z tej kwalifikacji słuchacz zdaje po trzecim semestrze nauki. Egzamin obejmuje :

  1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
  2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
  3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Egzamin z III kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Egzamin z tej kwalifikacji słuchacz zdaje w czwartym semestrze nauki. Egzamin obejmuje :

  1. Tworzenie stron internetowych
  2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych

Praktyka

Kształcenie praktyczne odbywa się w: pracowniach szkolnych. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w trzecim semestrze.

Dodatkowo absolwent kierunku technik informatyk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Rynek pracy

Absolwent może byc zatrudniony we wszystkich zakladach pracy, w których mają zastosowanie komputery. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/ aby został dopuszczony do egzaminów semestralnych.