Technik informatyk - Szkoła Policealna

Od roku szkolnego 2019/20 kierunek został wycofany ze szkoły policealnej przez Ministerstwo Edukacji. Od pierwszego września 2020 roku będziemy prowadzić rekrutacje na kursy kwalifikacji zawodowej KKZ. Kursy będą odpłatne. Zapisy od sierpnia 2020 roku.

Nauka trwa 2 lata, 4 semestry.

Technik informatyk przygotowany do : montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z I kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Egzamin z tej kwalifikacji słuchacz zdaje po drugim semestrze nauki. Egzamin obejmuje :

  1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
  2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
  3. Naprawa komputera osobistego

Egzamin z II kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Egzamin z tej kwalifikacji słuchacz zdaje po trzecim semestrze nauki. Egzamin obejmuje :

  1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
  2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych
  3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Egzamin z III kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Egzamin z tej kwalifikacji słuchacz zdaje w czwartym semestrze nauki. Egzamin obejmuje :

  1. Tworzenie stron internetowych
  2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych

Praktyka

Kształcenie praktyczne odbywa się w: pracowniach szkolnych. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w trzecim semestrze.

Dodatkowo absolwent kierunku technik informatyk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Rynek pracy

Absolwent może byc zatrudniony we wszystkich zakladach pracy, w których mają zastosowanie komputery. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/ aby został dopuszczony do egzaminów semestralnych.