Technik rachunkowości - Szkoła Policealna

Nauka trwa 2 lata -4 semestry.

Kierunek bezpłatny

Kim jest technik rachunkowości?

Technik rachunkowości przygotowany jest do: prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych, rozliczania wynagrodzeń, rozliczania składek pobieranych przez ZUS, prowadzania analizy finansowej.

Słuchacz

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

   

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z I kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości słuchacz zdaje egzamin w 3-cim semestrze. Egzamin obejmuje:

 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
 3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Egzamin z II kwalifikacji - A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych słuchacz zdaje egzamin w 4-tym semestrze. Egzamin obejmuje :

 1. Rozliczanie wynagrodzeń
 2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
 3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Dodatkowo absolwent kierunku technik rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Praktyka

Kształcenie praktyczne odbywa się w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin)- drugim semestrze i trzecim semestrze .

Rynek pracy

Absolwenci mogą być zatrudniani we wszystkich firmach prowadzących księgowość: podmiotach gospodarczych, w działach ksiegowych, w biurach rachunkowych, w jednostkach i zakładach budzetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/ aby został dopuszczony do egzaminów semestralnych.