Technik rachunkowości - Szkoła Policealna

Nauka trwa 2 lata -4 semestry.

Od roku szkolnego 2019/20 kierunek został wycofany ze szkoły policealnej przez Ministerstwo Edukacji. Od pierwszego września 2020 roku będziemy prowadzić rekrutacje na kursy kwalifikacji zawodowej KKZ. Kursy będą odpłatne. Zapisy od sierpnia 2020 roku.

Kim jest technik rachunkowości?

Technik rachunkowości przygotowany jest do: prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych, rozliczania wynagrodzeń, rozliczania składek pobieranych przez ZUS, prowadzania analizy finansowej.

Słuchacz

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

   

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z I kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości słuchacz zdaje egzamin w 3-cim semestrze. Egzamin obejmuje:

 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
 3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Egzamin z II kwalifikacji - A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych słuchacz zdaje egzamin w 4-tym semestrze. Egzamin obejmuje :

 1. Rozliczanie wynagrodzeń
 2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych
 3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Dodatkowo absolwent kierunku technik rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Praktyka

Kształcenie praktyczne odbywa się w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin)- drugim semestrze i trzecim semestrze .

Rynek pracy

Absolwenci mogą być zatrudniani we wszystkich firmach prowadzących księgowość: podmiotach gospodarczych, w działach ksiegowych, w biurach rachunkowych, w jednostkach i zakładach budzetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/ aby został dopuszczony do egzaminów semestralnych.