Technik weterynarii - Szkoła Policealna

Nauka trwa 2 lata-4 semestry. Mamy własną pracownię zabiegową.

Kierunek bezpłatny

Kim jest technik weterynarii?

Technik weterynarii przygotowany jest do: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt.

Czym się zajmuje?

Zawód ten kwalifikuje do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa, prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą lub przyczepami.

Słuchacz

1) posługuje się terminologią z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt;

2) rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt;

3) określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych;

4) określa warunki utrzymania i dobrostanu zwierząt;

5) ocenia jakość pasz stosowanych i żywieniu zwierząt gospodarskich i towarzyszących;

6) oblicza stężenia procentowe i promilowe roztworów;

7) posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi;

8) wykonuje badania laboratoryjne;

9) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;

10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

Jak wygląda egzamin?

Egzamin z kwalifikacji -RL10. odbywa się w semestrze drugim. Egzamin obejmuje:
1. Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących
2. Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt

3. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

Egzamin z kwalifikacji RL11. odbywa się w semestrze czwartym. Egzamin obejmuje:

1. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
3. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
4. Wykonywanie czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa

Praktyka

Kształcenie praktyczne odbywa się w: pracowniach szkolnych i szkolnych laboratoriach diagnostycznych oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godzin)2 tygodnie w drugim semestrze oraz 2 tygodnie w trzecim semestrze. Dysponujemy własną pracownią zabiegową.

Rynek pracy

Absolwenci mogą być zatrudniani między innymi jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, zakładach przetwórstwa spożywczego, w organach Inspekcji Weterynaryjnej. Uzyskane wykształcenie umożliwia również prowadzenie działalności gospodarczej związanej z agrobiznesem lub świadczeniem usług, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.

Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach conajmniej w ilości 50 % oraz musi oddać pracę kontrolną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela /zgodne z rozporządzeniem MEN/aby został/a/ dopuszczony do egzaminów semestralnych.